6983662481 Λοξής Φάλαγγος 48, Θήβα nikterzisgr@gmail.com
hero image
 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Τεχνικό Γραφείο Νικόλαος Τερζής - Πολιτικός Μηχανικός - Μελέτες - Επιβλέψεις - Ανακαινίσεις - Κατασκευές - Θήβα


 

Η στατική μελέτη, γίνεται ανεξάρτητα από τις λοιπές μελέτες του κτιρίου με σκοπό την ακριβή και ασφαλή κατασκευή του φέροντος οργανισμού. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση του φέροντος οργανισμού, την εκπόνηση των τεχνικοοικονομικών μελετών (προμέτρηση υλικών και υπολογισμός δαπάνης), τη σύνταξη σχεδίων που απαιτούνται για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού (μεταλλικού ή οπλισμένου σκυροδέματος), το τεύχος υπολογισμών. 
Η εν λόγω μελέτη διενεργείται με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού, λαμβάνοντας υπόψιν τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς:  Ευρωκώδικας 1, Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός και Ευρωκώδικας 8, Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος – ΕΚΩΣ και Ευρωκώδικας 2, Ευρωκώδικας 3 για μεταλλικές κατασκευές, Ευρωκώδικας 4 για σύμμικτες, Ευρωκώδικας 6 για τοιχοποιίες.  

Στάδια στατικής μελέτης : 
    1. Προκαταρκτική μελέτη, όπου γίνεται η αρχική διαστασιολόγηση του φέροντος οργανισμού και προτείνονται αρχιτεκτονικές λύσεις, ώστε να μπορέσετε να αποφασίσετε τη μορφή του έργου. 
    2. Η κύρια μελέτη, όπου σχεδιάζουμε τον σκελετό του κτιρίου και υπολογίζουμε το κόστος.
    3. Μελέτη Εφαρμογής, με την οποία υπολογίζουμε και σχεδιάζουμε με ακρίβεια και κάθε λεπτομέρεια τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου και δίνονται όλες οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες για την ολοκλήρωση του έργου.

 

 

     
     
 
 

Μελέτη Στατικής Επάρκειας
Σκοπός μιας τέτοιας μελέτης είναι να διαγνωστεί η καταλληλότητα του κτιρίου καθώς και αν η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου είναι σε θέση να «αντέξει» την προσθήκη νέων ορόφων ή την αλλαγή χρήσης του. Επίσης, η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται κυρίως για να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ανεπάρκειες του κτιρίου, είτε λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στη χώρα μας είτε λόγω της φυσικής φθοράς με το πέρασμα των χρόνων.  
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιείται από μηχανικούς, οι οποίοι κατόπιν αυτοψίας, εκτέλεσης δοκιμών και λήψεις δειγμάτων από τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, εξετάζουν την αντοχή των δομικών υλικών και κατά πόσο αυτά έχουν φθαρεί και καταπονηθεί. Επίσης, ο μηχανικός μέσω της μελέτης ορίζει τις επεμβάσεις και τις ενισχύσεις που πιθανώς χρειάζεται η κατασκευή προκειμένου να είναι ασφαλής. Η μελέτη στατικής επάρκειας είναι σημαντικό να πραγματοποιείται σε παλιά κτίσματα καθαρά για λόγους ασφαλείας, δεδομένης της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στη χώρα μας. 
Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις που η μελέτη στατικής επάρκειας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα, ορισμένες δηλώσεις αυθαίρετων κατασκευών, βάσει του άρθρου 99 εδ. η’ του Ν. 4495/2017, όπως ισχύει σήμερα, πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας, προκειμένου να είναι απόλυτα έγκυρη να επέλθουν τα αποτελέσματα της νομιμοποίησης. 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μη καταστροφικούς ελέγχους και εκπόνηση στατικών μελετών για:

  •  κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος
  • μεταλλικές κατασκευές
  • ειδικές κατασκευές (ικριώματα, δεξαμενές κ.α.)
  • μελέτες στατικής επάρκειας 
  • μελέτες ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών

Διαθέτουμε σύγχρονα λογισμικά και μηχανήματα για την εκπόνηση των μελετών

  • Λογισμικά: SCIA ENGINEER
                             3DR STEEL & STRAD
  • Μηχανήματα: Σκανάρισμα οπλισμένου σκυροδέματος με PROFOMETER PM8000 της PROCEQ