6983662481 Λοξής Φάλαγγος 48, Θήβα nikterzisgr@gmail.com
hero image
 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τεχνικό Γραφείο Νικόλαος Τερζής - Πολιτικός Μηχανικός - Μελέτες - Επιβλέψεις - Ανακαινίσεις - Κατασκευές - Θήβα


 

Η εκπόνηση των μελετών αυτών αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο δομημένο χώρο. 
Αντικείμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι η σύνθεση και ο σχεδιασμός των οικοδομικών κτιριακών έργων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα στοιχεία και τις πληροφορίες για να είναι εφικτή η ολοκληρωμένη κατασκευή τους. Επίσης, είναι απαραίτητη και για την υλοποίηση  ειδικότερων έργων, όπως ανακαινίσεων, διαρρυθμίσεων, εσωτερικών διακοσμήσεων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων, μελέτη ειδικών κτιριακών θεμάτων κλπ.

 

 

     
     
 
 

Η μελέτη περιλαμβάνει:
α. Συγκέντρωση πληροφοριών για τη μελέτη και τη σχεδίαση του έργου.
β. Το διάγραμμα δόμησης. 
γ. Αρχιτεκτονικές κατόψεις
δ. Τομές
ε. Όψεις
στ. Σχέδια λεπτομερειών
ζ. Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση που αφορά τον τρόπο κατασκευής και χρήσης του έργου. 
η. Εκτίμηση για όλα τα επιμέρους κόστη εργασιών αλλά και την συνολική δαπάνη του έργου.

Το γραφείο αναλαμβάνει με συνέπεια την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών για κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχειακών μονάδων, βιομηχανιών, περιβάλλοντων χώρων, θέσεων στάθμευσης κλπ.