6983662481 Λοξής Φάλαγγος 48, Θήβα nikterzisgr@gmail.com
hero image
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τεχνικό Γραφείο Νικόλαος Τερζής - Πολιτικός Μηχανικός - Μελέτες - Επιβλέψεις - Ανακαινίσεις - Κατασκευές - Θήβα


 

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών με το Ν. 4495/2017, υπολογισμός προστίμων, εκπόνηση σχεδίων και τεχνικών μελετών τακτοποίησης αυθαιρεσιών. 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ)
Σκοπός της ΗΤΚ είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του. Με την ΗΤΚ το ακίνητο ορίζεται με σαφήνεια σε ηλεκτρονικό σύστημα, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου, τα αρχιτεκτονικά σχέδια, οι στατικές μελέτες/ μελέτες στατικής επάρκειας, οι τεχνικές εκθέσεις, οι δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρεσιών (εφόσον υπάρχουν) και γενικά το ακίνητο θα είναι πλήρως νόμιμο ώστε ο ιδιοκτήτης να προβεί σε οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη. 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες και την ανάρτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί ορθά η καταχώρηση του κτιρίου και έτσι να επέλθουν όλα τα νόμιμα αποτελέσματα. 

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Ο ενεργειακός επιθεωρητής με την αυτοψία και την εκπόνηση μελέτης εξετάζει την ενεργειακή κατανάλωση (τι ξοδεύει το κτίριο σε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας) και τις ενεργειακές απώλειες του κτιρίου (απώλειες όσον αφορά τη θερμότητα ή την ψύξη λόγω π.χ. ελλιπούς ή ανεπαρκούς μόνωσης, παλαιών κουφωμάτων κ.α.). Από τη μελέτη αυτή προκύπτει η ενεργειακή κλάση του κτιρίου και ο επιθεωρητής παρουσιάζει πρόταση για την ενεργειακή βελτιστοποίηση του κτιρίου και κατ’ επέκταση την εξοικονόμηση όσο αφορά τη κατανάλωση πετρελαίου, ρεύματος και κάθε άλλης μορφής ενέργειας. 

Βεβαιώσεις μηχανικού 
Παρέχουμε την εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων (κατόπιν αυτοψίας) και γενικών βεβαιώσεων μηχανικού για κάθε είδους νόμιμη χρήση (π.χ. συμβολαιογραφικές πράξεις).

 

 

     
     
 
 
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας αναφέρεται στη διεύθυνση της επιχείρησης και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Το γραφείο μας παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας που καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Ν. 3850/2010: 
    • Συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
    • Εκτίμηση και έλεγχος επικινδυνότητας ανά θέση εργασίας. Καταγραφή υφιστάμενων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας από εργατικά ατυχήματα.
    • Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής και γενικά έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους. 
    • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου.
    • Επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τη διεύθυνση της επιχείρησης. 
    • Επιθεώρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των θέσεων εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, αναφορά στον εργοδότη οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, υποδείξεις για μέτρα βελτίωσης και επίβλεψη της εφαρμογής τους. 
    • Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας.
    • Διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών του και προτάσεις για μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων.