6983662481 Λοξής Φάλαγγος 48, Θήβα nikterzisgr@gmail.com
hero image
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Τεχνικό Γραφείο Νικόλαος Τερζής - Πολιτικός Μηχανικός - Μελέτες - Επιβλέψεις - Ανακαινίσεις - Κατασκευές - Θήβα


 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
Σε συνεργασία με έμπειρα συνεργεία αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις μελέτες, τα χρονοδιαγράμματα και με κύριο γνώμονα την ασφαλή και άρτια ολοκλήρωση του έργου.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και τη μελέτη των ανακαινίσεων καθώς και την πλήρη υλοποίηση εργασιών ανακαίνισης (εργασίες μηχανικού, υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, προμήθεια υλικών και επίβλεψη εργασιών), με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών σας και την αποδοτική, οικονομική και βιώσιμη λειτουργία του κτιρίου.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη τεχνικών έργων (κτιριακά, οδοποιίας, λιμενικά, κ.α.)  και εξασφαλίζουμε την καλή εκτέλεση των εργασιών και την ασφάλεια των εργατών. Προβαίνουμε σε συνεννόηση με τους προμηθευτές, τους υπεργολάβους και τους εργάτες σχετικά με τις λεπτομέρειες των εργασιών, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την παραλαβή των υλικών (τήρηση αναλυτικού βιβλίου έργου). Ο συντονισμός όλων των παραγόντων είναι απαραίτητος για την ελαχιστοποίηση των λαθών και την παράδοση ενός άρτια εκτελεσμένου έργου. 
Αναλαμβάνουμε επίσης τη σύνταξη συμφωνητικών με τα συνεργεία καθώς και την έρευνα αγοράς υλικών και υπηρεσιών για λογαριασμό ή/και μαζί με τον πελάτη.

 

 

     
     
 
 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η μελέτη εφαρμογής είναι η λεπτομερής τεχνική περιγραφή ενός έργου με σκοπό να καλυφθεί κάθε κατασκευαστική πτυχή, περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες, που είναι απαραίτητα για την ορθή κατασκευή του. Στην συγκεκριμένη μελέτη καθορίζεται ποια δομικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και η εφαρμογή τους. 

Τι εξασφαλίζει μια πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής;
    • Αποφυγή υπέρβασης του αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού.
    • Δυνατότητα ελέγχου από τον Ιδιοκτήτη για την ποιότητα του έργου.
    • Ομαλή και ασφαλή εξέλιξη εργασιών.
    • Άρτια επίβλεψη του έργου.
    • Τελικό αποτέλεσμα όπως ακριβώς το φαντάστηκε ο Ιδιοκτήτης.
    • Πλήρης, ασφαλής και έγκαιρη παράδοση του έργου.
    • Ομαλή Συνεργασία μεταξύ Ιδιοκτήτη και Αναδόχου.

Μια ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει:
    • Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία αναγράφονται όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες
    • Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών των υλικών και
    • Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου

Η μελέτη εφαρμογής εκπονείται όταν ολοκληρωθεί το στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης, της στατικής μελέτης και των λοιπών μελετών και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης της άδειας δόμησης.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών εφαρμογής:
    • Ως μέρος της διαδικασίας κατασκευής ενός έργου που έχουμε αναλάβει εξ’ ολοκλήρου.
    • Ως μεμονωμένη μελέτη που μας ανατίθεται από συνεργάτη ή πελάτη.